شعر کودک | بوی ایران

شعر کودک

چای در لیوان من
یا برنج توی ظرف
طعم گیلان میدهد


فرش زیبای اتاق
با هزاران طرح گل
بوی کاشان میدهد


چادرم حسّ کویر
جانمازم عطر قم
بوی ایمان میدهد


در اتاق کوچکم
از وسایل هر چه هست
بوی ایران میدهد

23 آذر, 1400 16:40