شعر کودک | گلُ نچینیم

شعر کودک

مامان جونم دوباره

او نقد که مهربونه

آورد منو به پارکی

که پشت خونه مونه

 

گفتم یواش به مامان

یه شاخه گل از اینجا

چقد خوبه بچینیم

هدیه بدیم به بابا

 

مامان ولی بهم گفت:

« گل چیدن اشتباهه

زیباییهای اینجا

به این گل و گیاهه »

 

حرف مامان درسته

درسته هرچی می گه

بهتره خوشحال کنم

بابا رو جور دیگه

23 آذر, 1400 16:24