کاردستی| نقاشی با کاموا

کاردستی

چی لازم داریم؟ کامواهای رنگی، چسب مایع، قیچی، مقوای سفید نقاشی با کاموا یا جعبه ی شیرینی

چطوری درست کنیم؟
هیچ فکر کرده اید که با خرده های کامواهای رنگی میتوانید نقاشی کنید. ابتدا قسمت
پایین مقوا را چسب بزنید. کامواهای سبز را روی آن بچسبانید. ساقه ها و گلها را روی
چمنها بچسبانید. حالا درختها را کامل کنید. بعد پروانه ها را با کاموا نقاشی کنید.
میتوانید یک رنگین کمان هم بکشید. به به چه نقاشی قشنگی!

15 آذر, 1400 13:42