کاردستی | خرگوش به مهمانی می‌رود

کاردستی

امروز میخواهم شما را با خرگوشی آشنا کنم که م یخواهد لباس بپوشد و به مهمانی خرگو شها برود. خودش م یگوید در این مهمانی قرار است دوس تهایش را پیدا کند. آیا آماد های تا یکی از دوس تهای خرگوش را بسازی و به مهمانی بفرستی؟ این کاردستی با مواد قابل بازیافت ساخته م یشود. پس قاشق ی کبارمصرف پلاستیکی را دور نینداز و اول خوب بشویش. یک تکه کاغذ کادو و یک عدد گو ش پا ککن بیاور

برای خرگوش )مانند عکس(، یک
لباس جور کن. اول روی کاغذکادو
با مداد طرح لباسش را بکش و
دورتادور آن را با قیچی برش بزن.
تکه کاغذ را به بدنه قاشق
بچسبان. از گوش پا ککن هم به
عنوان دس تهایش استفاده کن.
با یک تکه کاغذ یا مقوای سفید
گو شهای دراز را نقاشی کن
و دورش را برش بزن تا شبیه
گو شهایش شود. آ نها را هم به
قاشق بچسبان.
با ماژیک برایش چشم و دماغ
بکش. راستی از دندا نهای
خرگوشی یادت نرود!
این هم از خرگوش خوشحالی
که ساختی، چطور بود؟

10 آذر, 1400 18:8