سرگرمی | توفان به پا کن

سرگرمی

تا حالا فکر کردی توفان یکهو ازکجا سروکل هاش پیدا م یشود؟ خب بیا با اجازه بزرگ ترها خودمان یکی بسازیم. یک لیوان شیش های بزرگ، خمیر ریش، رنگ خوراکی، یک کاسه، آب و یک قاشق آماده کن و زود برگرد که شروع کنیم. حاضری؟

لیوان را تا نیمه آب کن و

خمیرریش را روی سطح آب،

اسپری کن. این کار را ادامه

بده تا یک لایه خمیری 2.5

تا 3 سانت یمتری ایجاد شود.

حواست باشد بین آخرین

لایه خمیر تا بالای لیوان

حداقل 2 سانت یمتر فضای

خالی داشت هباشی.

آهسته با انگشت، خمیر

را صاف کن طوری که همه

سطح آب را بپوشاند.

توی کاسه، یک فنجان آب

بریز. یک قاشق غذاخوری

رنگ خوراکی به آب اضافه

کن و خوب هم بزن.

حالا آرا مآرام محلول آب و

رنگ را از بالای خمیر، داخل

لیوان بریز. خب مثل ای نکه

آن پایین اتفا قهایی درحال

رخ دادن است. از تماشای

توفان کوچکت لذت ببر.

چطور این اتفاق رخ  میدهد؟

خمیر ریش در آزمایش ما نقش ابر را بازی کرد.

هما نطور که دیدید آب را در خودش نگه داشت

تا جایی که سنگین شد. ابرها هم در آسمان همین

کار را م یکنند و وقتی ب هاندازه کافی سنگین

شدند، توفان ب هپا م یکنند و ذخیره آب درو نشان

 

ب هشکل باران، برف و تگرگ سرازیر م یشود.

15 آبان, 1400 15:54