شعر کودک | پرستار عروسک

شعر کودک

از دست من عروسک

افتاده و شکسته

دست شکست هاش را

مامان چه خوب بسته

روی سر عروسک

من هم شدم پرستار

تا زودتر شود خوب

هم دست و حال بیمار

از شغل تازۀ خود

خوشحال و شادمانم

روپوش من سفید است

مثل فرشتگانم

14 آبان, 1400 16:49