کاردستی | گلهای بهاری

کاردستی

چی لازم داریم؟ کاغذ رنگی، چسب مایع، مداد، قیچی، چوب کبا ب پزی نازک

چطوری درست کنیم؟

به کمک پرگار یا یک وسیله دایر های شکل مثل

فنجان، دوازده دایره هم اندازه م یکشیم و برش

م یزنیم. روی هم هی دایر هها با قیچی یک برش تا

مرکز دایره م یزنیم. دو قسمت بر ش هر دایره را

روی هم قرار می دهیم و میچسبانیم.

یک کاغذ سبز رنگ مستطیلی برای ساقه

آماده م یکنیم. آن را دور چوب نازک کبا بپزی

م یپیچیم تا حالت ساقه پیدا کند. ساقه را

چسب م یزنیم و محکم م یکنیم و چوب را

آهسته بیرون م یکشیم. گلبر گها را یکی یکی

دور ساقه م یپیچیم و چسب م یزنیم، به طوری

که بر شهایی که ایجاد کرده بودیم در امتداد

ساقه قرار بگیرد و قسمت فرو رفتگی هر گلبرگ

به سمت داخل باشد.

کاغذ رنگی سبز مربعی شکل را تا می کنیم،

شکل کاسبرگ را روی آن می کشیم و برش

م یزنیم. وسطش را هم به انداز های برش

م یزنیم که ساقه را از آن رد کنیم و کاسبرگ را به

گلبر گها بچسبانیم.

با همین روش م یتوانیم چند گ ل رز با رن گهای

دلخواه آماده کنیم.

23 اسفند, 1400 16:32