شعر| باغبان کوچولو

شعر

کاشتم یک دانه را

در حیاط خانه مان

با چه شوق و دقتی

آب هم دادم به آن

 

دانه ی من سبز شد

ذره ذره قد کشید

از کنار باغچه

رفت و به نرده رسید

 

بعد هم از نرده ها

رفت سمت آسمان

مادرم تا دید گفت:

آفرین بر باغبان

23 اسفند, 1400 16:24