قصه| سرگرمی گربه کوچولو

قصه

گربه کوچولو کمی دورتر از بچ هها ایستاده بود و داشت به بچ هها نگاه

م یکرد. آ نها داشتند آد مبرفی درست م یکردند. گربه کوچولو خوشش

آمد و او هم مشغول شد. وقتی بچ هها به عکسی که با آدم برفی گرفته

بودند، نگاه کردند چیز جالبی دیدند. گوش هی عکس یک گربه کوچولو

مشغول درست کردن یک موش برفی بود

23 اسفند, 1400 14:46