شعر | قانون لبخند

شعر

در خیابانی شلوغ

یک پلیس مهربان

ایستاده صبح زود

خنده بر لب، شادمان

 

عابران شهر را

او هدایت میکند

بر سر این چارراه

خنده قسمت میکند

 

این خیابان شلوغ

هست با او شاد شاد

او به ما لبخند را

مثل قانون یاد داد

23 اسفند, 1400 13:45