دانستنی‌ها| آشنایی با انواع کاکتوسها و نگهدار یشان درخانه

دانستنی‌ها

کاکتوس از آن دسته گیاهانی است که برای رشد کردن نیاز به مراقبت و آب زیادی ندارد. برای همین در دسته گیاهان آپارتمانی مورد علاقه بیشتر مردم قرار دارد. اگر دقت کرده باشید در هرخانه یک یا دو نمونه از انواع آن را م یبینید. کاکتو سها م یتوانند بین 10 تا 200 سال عمر کنند! دوست دارید با چند مدل از این گیاهان دوس تداشتنی و مقاوم آشنا شوید؟

کاکتوس خلال دندان

کاکتوس «خلال دندان » ب هصورت استوان های رشد م یکند. این گیاه در

تابستا نها تا دمای 30 درجه و در زمستا نها تا دمای منفی 2 درجه سالم

م یماند. برای آبیاری این گیاه منتظر شوید که خاک آن کاملا خًشک شود

و بعد با قاشق چا یخوری به آن آب دهید. راستی بهترین خاک برای

کاکتوس خلال دندان ترکیبی از شن، ماسه و خا کبرگ است.

کاکتوس گورخری

بر گهای این

کاکتوس تا 20 سانتی

متر رشد م یکنند و

از آ نجای یکه روی

آ نها خا لهای سفید

وجود دارد، به آن

کاکتوس گورخری

م یگویند.

کاکتوس گورخری به نور غیر

مستقیم )مثلا پشت پنجره( نیاز

دارد و نور زیاد باعث از بین رفتن

آن م یشود. آبیاری این گیاه در

تابستا نها هر 10 روز ی کبار و در

زمستا نها زمانی است که خاک

آن کاملا خًشک شده باشد

کاکتوس گوش خرگوشی

یکی از جذا بترین نوع کاکتو سها

«گوش خرگوشی » است که ب هخاطر

رشد بر گهایش کنار هم به این اسم

معروف شده است. کاکتوس گوش

خرگوشی اوایل بهار گلبر گهایی

ب هرنگ زرد و قرمز باز م یکند اما

عمر آ نها کوتاه است. بهترین دما

برای رشد این گیاه بین 21 تا 37

درجه سانت یگراد است.کاکتوس گوش خرگوشی

را در تابستا نها

هفت های ی کبار

و در زمستا نها

هرگز آب ندهید.

17 اسفند, 1400 18:1