بینی کی عجیب تره؟

بینی کی عجی بتره

«به به، عجب بوی خوبی! انگار یک گل این نزدیکیهاست « ،» اوه، اوه چقدر بوی گاز توی اتاق پیچیده! شاید شعله ی اجاق گاز خاموش شده و کسی پیچش رو نبسته « ،» این غذا بوی بدی میده، حتما فاسد شده ». ای نها همه کار بینی است. بینی با بوییدن بوهای خوب، بوهای بد و بوهای خطرناک باعث میشود از چیزهای خوب لذت ببریم و از خطر، دوری کنیم. بینی در همه موجودات چنین نقشی دارد ولی بعضی بین یها کمی عجی بوغریب است.

کوسه ی سرچَکشی

برآمدگیهای روی سر

چکشی این کوسه که همان

سورا خهای بینی اش هستند،

از هم فاصله ی زیادی دارند و

همین هم باعث میشود که

کوسه ی سرچکشی بوبایی

قو یتری داشته باشد. این

نوع کوسه درمقایسه با

بقیه ی همنوعهای خودش

بهتر میتواند طعمه اش را

پیدا کند چون بینی عجیبش

به او کمک میکند جهت بوی

طعمه را تشخیص بدهد.

خرس

پوزه خرس، شکل و قیاف هی عجیبی

ندارد و برای همین ب هنظر نم یرسد جزو

بین یهای عجیب باشد ولی هست چون قدرت

خیلی خیلی زیادی دارد. توانایی بو کشیدن بینی

در خر سها، هفت برابر سگ شکاری است و 2100

برابر ما انسا نها! حالا این بویایی قوی به چه دردی

میخورد؟ خر سها باید تا قبل از شروع خواب

زمستانی، کلی غذا برای خودشان ذخیره کنند و

بینی پرقدر تشان بهشان کمک م یکند تا

 

این کار را سریعتر انجام بدهند.

میمون دماغ دراز

میمون دماغ دراز که اسم علمی اش «میمون پروبوسیس »

است، ب هراحتی بین بقی هی میمو نها قابل تشخیص است

اما بینی درازش فقط ب هدرد شناسایی شدن نمی خورد. این

بینی بزرگ، باعث میشود میمو نهای پروبوسیس صدای

بلندتری داشت هباشند و بتوانند نرهای رقیب را از میدان به در

 

کنند. پس هرچه بینی بزر گتر، میمون خو شبختتر!

فیل

خرطوم فیل مثل بینی ما، وظیفه ی بوییدن را برعهده

دارد ولی کارهای خیلی بیشتری هم ازش برمیآید.

فی لها با خرطو مشان چیزها را لمس م یکنند، خوردن یها

را میچشند، در روزهای گرم آن را پر از آب م یکنند و

روی بد نشان م یریزند تا خنک شوند و میوه های روی

 

شاخه های بلند را با آن میچینند.

17 اسفند, 1400 17:46