شعر | تفریح دسته جمعی

شعر

ما دستهجمعی میرویم

یک جای خوش آب و هوا

بابای خوبم میزند

چادر برای بچه ها

 

به به چه کیفی میدهد

ما میپریم از روی جوُ

گلپونه های ناز را

ما میکنیم آهسته بوُ!

 

ما روی دست شاخه ها

هرگز نمیبندیم تاب

بابای خوبم میدهد

گلهای آتش را به آب

17 اسفند, 1400 16:44