شعر | رویای قشنگ

شعر

رویای خود را میکشم

در دفتر نقاشی ام

ناگاه ماهی میشوم

در آب حوض کاشی ام

 

با نور نرم ماهتاب

می رقصم و شادم زیاد

می خواند آواز خنک

هر شب جناب خوب باد

 

یک روز در رویای خود

پروانه یا گل میشوم

گاهی برای غنچه ها

آواز بلبل میشوم

 

من در خیالم میشوم

گاهی زمین، گاهی درخت

رویا، به دادم میرسد

در لحظ ههای سخت سخت

11 اسفند, 1400 18:19