دانستنی‌ها| چرا در تابستان هوا گرم است؟

دانستنی‌ها

خیلیها فکر میکنند در تابستان

زمین به خورشید نزدیکتر شده و این

اتفاق، باعث گر م شدن هوا میشود.

اما باید گفت اینطور نیست.

این حرف زمانی م یتوانست درست

باشد که تمام قار ههای زمین در زمانی

یکسان تابستان را تجربه کنند، در

حالی که م یدانیم وقتی ما در ایران

تابستان را سپری میکنیم، مردم

نیم کره جنوبی زمین مثل ساکنان

استرالیا، برزیل و آفریقای جنوبی

فصل زمستان را تجربه م یکنند و

برعکس.

نکته جالب ای نجاست که ما اهالی ساکن در

نیم کره شمالی زمین، در تابستان نسبت به زمستان

4.8 میلیون کیلومتر دورتر از خورشید هستیم.

پس درواقع علت گرمای هوا دوری یا نزدیکی

زمین به خورشید نیست، بلکه دلیل آن عمود یا

مایل تابیدن نور خورشید به زمین است.

خط استوا که کره زمین را به دو نیم کره شمالی

و جنوبی تقسیم م یکند با راستای قائم حدود

23.5 درجه انحراف دارد و همین موضوع باعث

پیدایش فصلها میشود.

انحراف زمین در مداری که به دور خورشید

میچرخد باعث میشود که با زاویه های مختلف

تابش خورشید را حس کنیم و همین زاوی هدار

بودن، باعث تفاوت دمایی و تفاوت میزان بارش

و دگرگونی فصلها م یشود

29 بهمن, 1400 15:12