کاردستی | جوجه های دایر های

کاردستی

چی لازم داریم؟ چسب مایع، جعب هی خالی، قیچی، کاغذ یا مقوای رنگی، یک شاخه خشک ماژیک مشکی

چطوری درست کنیم؟

روی مقواهای رنگی دایر ههای کوچک و

بزرگ بکشید. دور آ نها را قیچی کنید.

درجعبه را به انداز های که دوست دارید،

قیچی کنید. از آ نها چند نی مدایره برای دمُ

جوج هها برش بزنید. دایر هی رنگی کوچک

را از وسط نصف کنید. نصف دایره را دوباره

از وسط نصف کنید، تا یک چهارم دایره را

هم داشته باشید. «برای پای جوج هها »

روی مقوا شاخه خشک را بچسبانید و بعد

روی شاخه جوجه ها را بچسبانید. پشت

دایر هی بزر گتر یک چهارم دایره که نوکش

بیرون دایره باشد، بچسبانید. حالا آن را

روی پاها بچسبانید. برای دم پرنده نصف

دایره را روی بدن بچسبانید. با همین روش

پایین درخت جوجه های دیگری درست

کنید و بچسبانید. با ماژیک چشم جوجه ها

را بکشید و رنگ کنید. حالا شما یک تابلوی

زیبای جوجه ای دارید

29 بهمن, 1400 15:3