دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

157 روز قبل

دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

157 روز قبل

دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

157 روز قبل

دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

157 روز قبل

دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

157 روز قبل

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

163 روز قبل

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

163 روز قبل

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

163 روز قبل
شعر | جغد خوش خواب

در دل یک نارون لانه دارد جغد پیر مانده بر روی دلش حسرت یک خواب سیر

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

163 روز قبل

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

163 روز قبل

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

163 روز قبل

چهار شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

169 روز قبل

چهار شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

169 روز قبل

چهار شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

169 روز قبل

چهار شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

169 روز قبل