دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

377 روز قبل

دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

377 روز قبل

دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

377 روز قبل

دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

377 روز قبل

دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

377 روز قبل

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

383 روز قبل

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

383 روز قبل

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

383 روز قبل
شعر | جغد خوش خواب

در دل یک نارون لانه دارد جغد پیر مانده بر روی دلش حسرت یک خواب سیر

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

383 روز قبل

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

383 روز قبل

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

383 روز قبل

چهار شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

389 روز قبل

چهار شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

389 روز قبل

چهار شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

389 روز قبل

چهار شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

389 روز قبل