دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

258 روز قبل

دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

258 روز قبل

دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

258 روز قبل

دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

259 روز قبل

دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

259 روز قبل

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

264 روز قبل

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

264 روز قبل

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

264 روز قبل
شعر | جغد خوش خواب

در دل یک نارون لانه دارد جغد پیر مانده بر روی دلش حسرت یک خواب سیر

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

264 روز قبل

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

264 روز قبل

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

264 روز قبل

چهار شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

270 روز قبل

چهار شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

270 روز قبل

چهار شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

270 روز قبل

چهار شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

270 روز قبل