دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

113 روز قبل

دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

113 روز قبل

دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

113 روز قبل

دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

113 روز قبل

دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

113 روز قبل

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

119 روز قبل

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

119 روز قبل

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

119 روز قبل
شعر | جغد خوش خواب

در دل یک نارون لانه دارد جغد پیر مانده بر روی دلش حسرت یک خواب سیر

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

119 روز قبل

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

119 روز قبل

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

119 روز قبل

چهار شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

125 روز قبل

چهار شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

125 روز قبل

چهار شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

125 روز قبل

چهار شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

125 روز قبل